Monday, December 31, 2012

"Eat Pray Love" - 2010

Drama, romance: 133 min.
Director: Ryan Murphy
Writers: Ryan Murphy, Jennifer Salt and Elizabeth Gilbert


"Everything falls apart, my dear. The only thing permanent in life is family."

"Totul se destramă, draga mea. Singurul lucru permanent în viață este familia."

"Allt faller isär, min kära. Det enda permanenta i livet är familjen."

Tuesday, December 25, 2012

"The Holiday" - 2006

Comedy, romance: 138 min.
Director: Nancy Meyers
Writer: Nancy Meyers


"It was Shakespeare who also said, Love is blind. Now, that is something I know to be true. For some, quite inexplicably... love fades. For others... love is simply lost. But then, of course, love can also be found. Even if just for the night. And then there's another kind of love. The cruelest kind. The one that almost kills its victims. It's called unrequited love."

"A fost Shakespeare care de asemenea a spus, Dragostea este oarbă. Acum, asta este ceva ce știu că este adevărat. Pentru unii, destul de inexplicabil... dragostea pălește. Pentru alții... dragostea este pur și simplu pierdută. Dar apoi, desigur, dragostea mai poate fi de asemenea găsită. Chiar dacă doar pentru noapte. Și apoi mai există un alt fel de dragoste. Felul cel mai crud. Acela care aproape își ucide victimele sale. Se numește dragostea neâmpărtășită."

"Det var Shakespeare som också sagt, Kärleken är blind. Nu, är detta något jag vet är sant. För vissa, ganska oförklarligt... kärlek bleknar. För andra... kärlek är helt enkelt förlorad. Men sedan, naturligtvis, kärlek kan också hittas. Även om bara för natten. Och sedan finns det en annan typ av kärlek. Den grymmaste typen. Den som dödar nästan dess offer. Det kallas obesvarad kärlek."

Friday, December 21, 2012

"The Terminal" - 2004

Comedy, drama: 128 min.
Director: Steven Spielberg
Writers: Andrew Niccol, Sacha Gervasi and Jeff Nathanson


"You know what Napoleon gave Josephine as a wedding present? It was a gold locket. And on the inside, he made an inscription. Destiny."

"Știi ce i-a dat Napoleon Josephinei ca și cadou de nuntă? A fost un medalion de aur. Și pe interior, el a făcut o inscripție. Destin."

"Vet du vad Napoleon gav Josefin i bröllopspresent? Det var en guldmedaljong. Och på insidan, gjorde han en inskrift. Öde."

Wednesday, December 19, 2012

"Last Night" - 2010

Drama, romance: 93 min.
Director: Massy Tadjedin
Writer: Massy Tadjedin


"Haven't you discussed this before you got married?

Yes, but she thought I would change after marriage. People don't change. Possibly gain weight or dress differently."

"N-ați discutat asta înainte să vă căsătoriți?

Ba da, dar ea a crezut că mă voi schimba după căsătorie. Oamenii nu se schimbă. Eventual se îngrașă sau se îmbracă diferit."

"Har ni inte diskuterat detta innan ni gifte er?
 
Ja, men hon trodde att jag skulle förändras efter äktenskapet. Folk förändras inte. Möjligen går upp i vikt eller klär sig annorlunda.
"

Tuesday, December 18, 2012

"Pan's Labyrinth" - 2006

Drama, fantasy, war: 118 min.
Director: Guillermo del Toro
Writer: Guillermo del Toro


"And, like most of us, she left behind small traces of her time on earth."

"Și, la fel ca majoritatea dintre noi, ea a lăsat în urmă mici urme din timpul ei pe pământ."

"Och, liksom de flesta av oss, lämnade hon bakom sig små spår av sin tid på jorden."

Monday, December 17, 2012

"The Bourne Legacy" - 2012

Action, adventure, mystery: 135 min.
Director: Tony Gilroy
Writers:  Tony Gilroy, Dan Gilroy and Robert Ludlum


"- But how? How is that possible?

I don't know. I don't care. He's alive, they're there. How doesn't really matter, does it?"

"- Dar cum? Cum este posibil?

Nu știu. Nu-mi pasă. El este în viață, ei sunt acolo. Cum nu contează cu adevărat, nu-i așa?"

"- Men hur? Hur är det möjligt?

Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Han lever, de är där. Hur spelar egentligen ingen roll, eller hur?"

"The Bourne Ultimatum" - 2007

Action, crime, thriller: 115 min.
Director: Paul Greengrass
Writers: Tony Gilroy, Scott Z. Burns, George Nolfi and Robert Ludlum


"Someone started all of this and I'm gonna find them."

"Cineva a început toate acestea și eu îi voi găsi." 

"Någon började allt detta och jag ska hitta dem." 

"The Bourne Supremacy" - 2004

Action, crime, thriller: 108 min.
Director: Paul Greengrass
Writers: Robert Ludlum and Tony Gilroy


"- It's never gonna be over like this. I don't want...

- We don't have a choice.

Yes, you do."

"- Așa nu se va mai termina niciodată. Nu vreau...

- Nu avem de ales. 

Ba da, ai."

"- Det kommer aldrig att vara över så här. Jag vill inte...

- Vi har inget val.

Ja, det gör du."

"The Bourne Identity" - 2002

Action, crime, mystery: 119 min.
Director: Doug Liman
Writers: Tony Gilroy, W. Blake Herron and Robert Ludlum


"I don't wanna do this anymore.

I don't think that's a decision you can make."

"Nu vreau să mai fac asta.

Nu cred că este o decizie pe care tu o poți face."

"Jag vill inte göra det här längre.

Jag tror inte att det är beslutet du kan göra."

Sunday, December 16, 2012

"Hope Springs" - 2012

Comedy, drama, romance: 100 min.
Director: David Frankel
Writer: Vanessa Taylor


"Even the most successful marriages have difficult times. So hard that you feel like quitting. But don't do it. Resist. Time comes when you look back on these moments as a preamble to something more beautiful and more special than you ever dreamed."

"Chiar și cele mai reușite căsnicii au perioade dificile. Atât de dificile încât îți vine să renunți. Dar n-o faceți. Rezistați. Va veni momentul când veți privi în urmă la clipele astea ca la un preambul la ceva mai frumos și mai deosebit decât ați visat vreodată."

"Även de mest framgångsrika äktenskap har svåra tider. Så hårt att du känner att sluta. Men gör inte det. Motstå. Tid kommer när ni ser tillbaka på dessa stunder som en inledning till något vackrare och mer speciell än ni någonsin drömt."

Saturday, December 15, 2012

"The Sea Inside" - 2004

Biography, drama: 125 min.
Director: Alejandro Amenábar
Writers: Alejandro Amenábar and Mateo Gil


"When you can't escape and depend constantly on others you learn to cry by laughing."

"Atunci când nu poți scăpa și depinzi în mod constant de alții înveți să plângi râzând."

"När du inte kan fly och är ständigt beroende av andra du lär dig att gråta genom att skratta."

Friday, December 14, 2012

"The Ledge" - 2011

Drama, thriller: 101 min.
Director: Matthew Chapman
Writer: Matthew Chapman


"I had to feel alive, because I was dying inside."

"Trebuia să mă simt viu, pentru că muream pe interior."

"Jag var tvungen att känna mig levande, eftersom jag var döende inne.

Wednesday, December 12, 2012

"Seven Pounds" - 2008

Drama: 123 min.
Director: Gabriele Muccino
Writer: Grant Nieporte


"So if there is one thing that I have learned ... and you all should remember about winning these contracts: three steps. First, tell them what you're gonna tell them. Step two, you tell them. Step three, tell them what you told them."

"Deci în cazul în care există un lucru pe care l-am învățat ... și voi toți ar trebui să vă amintiți despre câștigarea acestor contracte: trei pași. În primul rând, spune-le ce ai să le spui. Pasul doi, le spui. Pasul trei, spune-le ce le-ai spus."

"Så om det är en sak som jag har lärt mig ... och ni alla bör komma ihåg om att vinna dessa kontrakt: tre steg. Först, berätta för dem vad du ska säga till dem. Steg två, berätta dem. Steg tre, berätta vad du sa till dem."

Saturday, December 1, 2012

"All Good Things" - 2010

Crime, drama, mystery: 101 min. 
Director: Andrew Jarecki
Writers: Marcus Hinchey and Marc Smerling


"My father used to say We should never regret the things we do, only the things we don't do."


"Tatăl meu obișnuia să spună Nu trebuie niciodată să regretăm lucrurile pe care le facem, doar lucrurile pe care nu le facem."

"Min far brukade säga att Vi aldrig ska ångra det vi gör, bara det vi inte gör."