Monday, December 31, 2012

"Eat Pray Love" - 2010

Drama, romance: 133 min.
Director: Ryan Murphy
Writers: Ryan Murphy, Jennifer Salt and Elizabeth Gilbert


"Everything falls apart, my dear. The only thing permanent in life is family."

"Totul se destramă, draga mea. Singurul lucru permanent în viață este familia."

"Allt faller isär, min kära. Det enda permanenta i livet är familjen."

Tuesday, December 25, 2012

"The Holiday" - 2006

Comedy, romance: 138 min.
Director: Nancy Meyers
Writer: Nancy Meyers


"It was Shakespeare who also said, Love is blind. Now, that is something I know to be true. For some, quite inexplicably... love fades. For others... love is simply lost. But then, of course, love can also be found. Even if just for the night. And then there's another kind of love. The cruelest kind. The one that almost kills its victims. It's called unrequited love."

"A fost Shakespeare care de asemenea a spus, Dragostea este oarbă. Acum, asta este ceva ce știu că este adevărat. Pentru unii, destul de inexplicabil... dragostea pălește. Pentru alții... dragostea este pur și simplu pierdută. Dar apoi, desigur, dragostea mai poate fi de asemenea găsită. Chiar dacă doar pentru noapte. Și apoi mai există un alt fel de dragoste. Felul cel mai crud. Acela care aproape își ucide victimele sale. Se numește dragostea neâmpărtășită."

"Det var Shakespeare som också sagt, Kärleken är blind. Nu, är detta något jag vet är sant. För vissa, ganska oförklarligt... kärlek bleknar. För andra... kärlek är helt enkelt förlorad. Men sedan, naturligtvis, kärlek kan också hittas. Även om bara för natten. Och sedan finns det en annan typ av kärlek. Den grymmaste typen. Den som dödar nästan dess offer. Det kallas obesvarad kärlek."

Friday, December 21, 2012

"The Terminal" - 2004

Comedy, drama: 128 min.
Director: Steven Spielberg
Writers: Andrew Niccol, Sacha Gervasi and Jeff Nathanson


"You know what Napoleon gave Josephine as a wedding present? It was a gold locket. And on the inside, he made an inscription. Destiny."

"Știi ce i-a dat Napoleon Josephinei ca și cadou de nuntă? A fost un medalion de aur. Și pe interior, el a făcut o inscripție. Destin."

"Vet du vad Napoleon gav Josefin i bröllopspresent? Det var en guldmedaljong. Och på insidan, gjorde han en inskrift. Öde."

Wednesday, December 19, 2012

"Last Night" - 2010

Drama, romance: 93 min.
Director: Massy Tadjedin
Writer: Massy Tadjedin


"Haven't you discussed this before you got married?

Yes, but she thought I would change after marriage. People don't change. Possibly gain weight or dress differently."

"N-ați discutat asta înainte să vă căsătoriți?

Ba da, dar ea a crezut că mă voi schimba după căsătorie. Oamenii nu se schimbă. Eventual se îngrașă sau se îmbracă diferit."

"Har ni inte diskuterat detta innan ni gifte er?
 
Ja, men hon trodde att jag skulle förändras efter äktenskapet. Folk förändras inte. Möjligen går upp i vikt eller klär sig annorlunda.
"

Tuesday, December 18, 2012

"Pan's Labyrinth" - 2006

Drama, fantasy, war: 118 min.
Director: Guillermo del Toro
Writer: Guillermo del Toro


"And, like most of us, she left behind small traces of her time on earth."

"Și, la fel ca majoritatea dintre noi, ea a lăsat în urmă mici urme din timpul ei pe pământ."

"Och, liksom de flesta av oss, lämnade hon bakom sig små spår av sin tid på jorden."

Monday, December 17, 2012

"The Bourne Legacy" - 2012

Action, adventure, mystery: 135 min.
Director: Tony Gilroy
Writers:  Tony Gilroy, Dan Gilroy and Robert Ludlum


"- But how? How is that possible?

I don't know. I don't care. He's alive, they're there. How doesn't really matter, does it?"

"- Dar cum? Cum este posibil?

Nu știu. Nu-mi pasă. El este în viață, ei sunt acolo. Cum nu contează cu adevărat, nu-i așa?"

"- Men hur? Hur är det möjligt?

Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Han lever, de är där. Hur spelar egentligen ingen roll, eller hur?"

"The Bourne Ultimatum" - 2007

Action, crime, thriller: 115 min.
Director: Paul Greengrass
Writers: Tony Gilroy, Scott Z. Burns, George Nolfi and Robert Ludlum


"Someone started all of this and I'm gonna find them."

"Cineva a început toate acestea și eu îi voi găsi." 

"Någon började allt detta och jag ska hitta dem." 

"The Bourne Supremacy" - 2004

Action, crime, thriller: 108 min.
Director: Paul Greengrass
Writers: Robert Ludlum and Tony Gilroy


"- It's never gonna be over like this. I don't want...

- We don't have a choice.

Yes, you do."

"- Așa nu se va mai termina niciodată. Nu vreau...

- Nu avem de ales. 

Ba da, ai."

"- Det kommer aldrig att vara över så här. Jag vill inte...

- Vi har inget val.

Ja, det gör du."

"The Bourne Identity" - 2002

Action, crime, mystery: 119 min.
Director: Doug Liman
Writers: Tony Gilroy, W. Blake Herron and Robert Ludlum


"I don't wanna do this anymore.

I don't think that's a decision you can make."

"Nu vreau să mai fac asta.

Nu cred că este o decizie pe care tu o poți face."

"Jag vill inte göra det här längre.

Jag tror inte att det är beslutet du kan göra."

Sunday, December 16, 2012

"Hope Springs" - 2012

Comedy, drama, romance: 100 min.
Director: David Frankel
Writer: Vanessa Taylor


"Even the most successful marriages have difficult times. So hard that you feel like quitting. But don't do it. Resist. Time comes when you look back on these moments as a preamble to something more beautiful and more special than you ever dreamed."

"Chiar și cele mai reușite căsnicii au perioade dificile. Atât de dificile încât îți vine să renunți. Dar n-o faceți. Rezistați. Va veni momentul când veți privi în urmă la clipele astea ca la un preambul la ceva mai frumos și mai deosebit decât ați visat vreodată."

"Även de mest framgångsrika äktenskap har svåra tider. Så hårt att du känner att sluta. Men gör inte det. Motstå. Tid kommer när ni ser tillbaka på dessa stunder som en inledning till något vackrare och mer speciell än ni någonsin drömt."

Saturday, December 15, 2012

"The Sea Inside" - 2004

Biography, drama: 125 min.
Director: Alejandro Amenábar
Writers: Alejandro Amenábar and Mateo Gil


"When you can't escape and depend constantly on others you learn to cry by laughing."

"Atunci când nu poți scăpa și depinzi în mod constant de alții înveți să plângi râzând."

"När du inte kan fly och är ständigt beroende av andra du lär dig att gråta genom att skratta."

Friday, December 14, 2012

"The Ledge" - 2011

Drama, thriller: 101 min.
Director: Matthew Chapman
Writer: Matthew Chapman


"I had to feel alive, because I was dying inside."

"Trebuia să mă simt viu, pentru că muream pe interior."

"Jag var tvungen att känna mig levande, eftersom jag var döende inne.

Wednesday, December 12, 2012

"Seven Pounds" - 2008

Drama: 123 min.
Director: Gabriele Muccino
Writer: Grant Nieporte


"So if there is one thing that I have learned ... and you all should remember about winning these contracts: three steps. First, tell them what you're gonna tell them. Step two, you tell them. Step three, tell them what you told them."

"Deci în cazul în care există un lucru pe care l-am învățat ... și voi toți ar trebui să vă amintiți despre câștigarea acestor contracte: trei pași. În primul rând, spune-le ce ai să le spui. Pasul doi, le spui. Pasul trei, spune-le ce le-ai spus."

"Så om det är en sak som jag har lärt mig ... och ni alla bör komma ihåg om att vinna dessa kontrakt: tre steg. Först, berätta för dem vad du ska säga till dem. Steg två, berätta dem. Steg tre, berätta vad du sa till dem."

Saturday, December 1, 2012

"All Good Things" - 2010

Crime, drama, mystery: 101 min. 
Director: Andrew Jarecki
Writers: Marcus Hinchey and Marc Smerling


"My father used to say We should never regret the things we do, only the things we don't do."


"Tatăl meu obișnuia să spună Nu trebuie niciodată să regretăm lucrurile pe care le facem, doar lucrurile pe care nu le facem."

"Min far brukade säga att Vi aldrig ska ångra det vi gör, bara det vi inte gör." 

Wednesday, November 21, 2012

"The Unborn" - 2009

Horror, mystery, thriller: 88 min.
Director: David S. Goyer
Writer: David S. Goyer


"Have you heard of a dybbuk?
It is a dead person's soul shut out from the sky so that it must forever wander in the borderland between the worlds and seek a new body."

"Ați auzit de un dybbuk?
Acesta este sufletul unei persoane decedate care este închis de la cer astfel încât trebuie să rătăcească pentru totdeauna în zona de frontieră dintre lumi și să caute un nou corp.

"Har du hört talas om en dybbuk?
Det är en död persons själ som är utestängd från himlen så att den i evighet måste vandra i gränslandet mellan världarna och försöka finna en ny kropp."

Wednesday, October 31, 2012

"Duplicity" - 2009

Crime, romance, thriller: 125 min.
Director: Tony Gilroy
Writer: Tony Gilroy


"If I told you I loved you, would it make any difference?

If you told me or if I believed you?"

"Dacă ți-aș spune că te-am iubit, ar face vreo diferență?

Dacă mi-ai spune sau dacă te-aș crede?"

"Om jag sa att jag älskade dig, skulle det göra någon skillnad?

Om du sa det eller om jag trodde dig?"

Monday, October 29, 2012

"Mozart and the Whale" - 2005

Comedy, drama, romance: 92 min.
Director: Petter Næss
Writer: Ronald Bass
  

"Penguins mate only once a year. It lasts for three minutes."

"Pinguinii se împerecheză doar o dată pe an. Aceasta durează trei minute."

"Pingviner parar sig bara en gång om året. Det varar i tre minuter." 

Thursday, October 25, 2012

"The International" - 2009

Action, crime, mystery: 118 min.
Director: Tom Tykwer
Writer: Eric Singer
http://www.imdb.com/title/tt0963178/


"Sometimes you can meet your destiny on the road you took to avoid it."

"Uneori îți poți întâlni destinul pe drumul pe care l-ai luat ca să-l eviți."

"Ibland kan du möta ditt öde på vägen du tog för att undvika det."

Tuesday, October 23, 2012

"Felon" - 2008

Crime, drama: 104 min.
Director: Ric Roman Waugh
Writer: Ric Roman Waugh
http://www.imdb.com/title/tt1117385/


"Love is the most mysterious force on earth."

"Dragostea este cea mai misterioasă forță de pe pământ."

"Kärleken är den mest mystiska kraften på jorden."

Monday, October 22, 2012

"Taken 2" - 2012

Action, crime, drama: 91 min.
Director: Oliver Megaton
Writers: Luc Besson and Robert Mark Kamen


"- You found a map?

- Yes.

- Take it. You will see a graduated scale in kilometers.

- Have you seen it?

- Yes, I like it.

- Take a shoelace from one of my shoes in the closet. Use it as a guide. There is a marker in the suitcase. Take it. Draw a circle with the hotel in the center."

"- Ai dat de-o hartă?

- Da.

- Ia-o. Vei vedea o scală gradată în kilometri.

- Ai vazut-o?

- Da, îmi place.

- Ia un șiret de la unul dintre pantofii mei din dulap. Folosește-l ca un ghid. Există o cariocă în valiză. Ia-o. Desenează un cerc în centru fiind hotelul." 

"- Har du hittat en karta?

- Ja.

- Ta den. Du kommer att se en graderad skala i kilometer.

- Har du sett den?

- Ja, jag gillar det.

- Ta ett skosnöre från en av mina skor i garderoben. Använd den som en guide. Det finns en markör i resväskan. Ta den. Rita en cirkel med hotellet i centrum."

"Taken" - 2008

Action, crime, thriller: 93 min.
Director: Pierre Morel
Writers: Luc Besson and Robert Mark Kamen


"Okay, is over, you are safe."

"Gata, s-a terminat, sunteți în siguranță."

"Okej, det är över, ni är säkra."

Sunday, October 21, 2012

"An Education" - 2009

Drama: 100 min.
Director: Lone Scherfig
Writers: Nick Hornby and Lynn Barber

"All my life I've been scared. And I don't want you to be scared. That's why I want you to go to Oxford."

"Toată viața mea mi-a fost frică. Și nu vreau ca și ție -ți fie frică. De aceea vreau să studiezi la Oxford."

"Hela mitt liv har jag varit rädd. Och jag vill inte att du ska vara rädd. Det därför jag vill att du ska studera på Oxford." 

Friday, October 19, 2012

"Papillon" - 1973

Biography, crime, drama: 151 min.
Director: Franklin J. Schaffner
Writers: Dalton Trumbo, Lorenzo Semple Jr. and Henri Charrière


"If you do not love me, I love you enough for both of us."

"Dacă nu mă iubești, te iubesc destul pentru amândoi."

"Om du inte älskar mig, älskar jag dig tillräckligt för oss båda."  

Monday, October 15, 2012

"Platoon" - 1986

Action, drama, war: 120 min.
Director: Oliver Stone
Writer: Oliver Stone


"- It's a wonderful night.
 
- I love this place at night. The stars... There is no right or wrong in them. They are just there."

"- E o noapte minunată.

- Îmi place locul ăsta pe timp de noapte. Stelele... Nu există nici un corect sau greșit în ele. Ele sunt doar acolo.

"- Det är en underbar natt.

- Jag älskar denna plats på natten. Stjärnorna… Det finns inget rätt eller fel i dem. De är bara där."

Saturday, October 13, 2012

"It's Kind of a Funny Story" - 2010

Comedy, drama, romance: 101 min.
Directors: Anna Boden and Ryan Fleck
Writers: Ryan Fleck, Anna Boden and Ned Vizzini


"Craig, is a saying something like: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference."

"Craig, e un proverb care spune ceva de genul: Doamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot și înțelepciunea ca să știu diferența."

"Craig, det finns ett ordspråk som säger: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden." 

Friday, October 12, 2012

"World's Greatest Dad" - 2009

Comedy, drama: 99 min.
Director: Bobcat Goldhwait
Writer: Bobcat Goldhwait

 

"... suicide is a permanent solution to temporary problems."

"… sinuciderea este o soluție permanentă pentru probleme temporare."

"... självmord är en permanent lösning på tillfälliga problem."

Thursday, October 11, 2012

"Knight and Day" - 2010

Action, adventure, comedy: 109 min.
Director: James Mangold
Writer: Patrick O'Neill


"Sometimes, some things happen for a reason."

"Câteodată, anumite lucruri se întâmplă pentru un motiv anume."

"Ibland, vissa saker händer av en anledning.

Wednesday, October 10, 2012

"Everybody's Fine" - 2009

Adventure, drama: 99 min.
Director: Kirk Jones
Writers: Kirk Jones, Giuseppe Tornatore, Tonino Guerra and Massimo De Rita


"If you love her as she loves you, then tell her what she wants to hear. Tell her that we are all well." 

"Dacă o iubești așa cum ea te iubește, atunci spune-i ceea ce vrea să audă. Spune-i că noi toți suntem bine."

"Om du älskar henne som hon älskar dig, då berätta för henne vad hon vill höra. Säg till henne att vi är alla väl."

"The Box" - 2009

Drama, mystery, sci-fi: 115 min.
Director: Richard Kelly
Writers: Richard Kelly and Richard Matheson


"Sir, excuse me asking ... but why a box?

We live in a box. We drive around in boxes on wheels. We drive to work in one and drive home again in one. We sit in our homes and staring into a box. It breaks down our soul, while the box is our body withers and dies. Then, put it in the final box where it slowly decomposes."

"Domnule, scuzați-mă că întreb ... dar de ce o cutie?

Trăim într-o cutie. Conducem în jur
în cutii pe roți. Conducem spre serviciu într-o cutie și conducem din nou spre casă într-o cutie. Stăm în casele noastre și privim într-o cutie. Ne descompune sufletul, în timp ce cutia este corpul nostru care se atrofiază și moare. Apoi, îl punem în cutia finală unde se descompune încet."

"Sir, ursäkta om jag frågar … men varför just en låda?

Vi lever i en låda. Vi kör runt i lådor på hjul. Vi kör till arbetet i en och kör hem igen i en. Vi sitter i våra hem och stirrar in i en låda. Den bryter ner vår själ, medan lådan utgör vår kropp förtvinar och dör. Därefter, läggs den i den slutgiltiga lådan där den långsamt förmultnar."

"The Client" - 1994

Crime, drama, mystery: 119 min.
Director: Joel Schumacher
Writers: John Grisham, Akiva Goldsman and Robert Getchell


"- How old are you?
 
- 24. Why?
 
- Are you married?
 
- Sometimes."

"- Câți ani ai?

- 24. De ce?

- Ești căsătorit?

- Uneori."
  
"- Hur gammal är du?

- 24. Hurså?

- Är du gift?

- Ibland." 

Tuesday, July 10, 2012

"A Perfect World" - 1993

Crime, drama, thriller: 138 min.
Director: Clint Eastwood
Writer: John Lee Hancock


"This is it, Philip. Enjoy it, until it disappears.

"Acesta este prezentul, Philip. Bucură-te de el, până nu dispare."

"Detta är nu tiden, Philip. Njut av det, tills det försvinner."