Monday, December 26, 2011

"Kung Fu Panda" - 2008

Animation, action, adventure: 90 min.
Directors: Mark Osborne and John Stevenson
Writers: Janathan Aibel, Glenn Berger, Ethan Reiff and Cyrus Voris
http://www.imdb.com/title/tt0441773/
 
  
"You are too concerned with what was and what will be. There is a saying: Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present."

"Ești prea preocupat de ceea ce a fost şi ceea ce va fi. Există o zicală: Ieri este istorie, mâine este un mister, dar astăzi este un dar. De aceea se numește prezent."

"Du är för bekymrad över vad var och vad kommer att bli. Det finns ett ordspråk: Gårdagen är historia, morgondagen är ett mysterium, men i dag är en gåva. Det är därför det kallas nuet."

Sunday, December 25, 2011

"Doubt" - 2008

Drama, mystery: 104 min.
Director: John Patrick Shanley
Writers: John Patrick Shanley
http://www.imdb.com/title/tt0918927/


"A woman was gossiping with a friend about a man she hardly knew. I know none of you done this. That night she had a dream. A great hand appeared over her and pointed down at her. She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt. The next day she went to confession. She got the old parish priest, Father O'Rourke. She told him the whole thing.
Is it sinful to gossip? she asked the old man.
Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me?
Should I be asking your absolution, Father?
Tell me, have I done something wrong?
Yes.
Father O'Rourke answered her.
Yes, you ignorant, badly brought up female.
You have borne false witness against your neighbor. You have played fast and loose with his reputation and should be heartily ashamed.

So the woman said she was sorry and asked for forgiveness.
Not so fast, said O'Rourke.
I want you to go home. Take a pillow up on your roof, cut it open with a knife, and return here to me.
So the woman went home, took a pillow off her bed and a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed.
Did you cut up the pillow with a knife? he says. 

Yes, Father. 
And what was the result?
Feathers
, she said.

Feathers, he repeated.
Feathers everywhere, Father.
Now, I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind
. 
Well, she said, it can't be done.
I don't know where they went. The wind took them all over
. 
And that, said Father O'Rourke, is gossip!
In the name of the Father, the Son and Holy Ghost. Amen."

"O femeie a bârfit cu o prietenă despre un om pe care abia îl ştia. Ştiu că nici unul dintre voi nu a făcut aşa. În acea noapte a avut un vis. O mână mare a apărut deasupra ei și a arătat în jos la ea. A fost imediat cuprinsă de un sentiment copleșitor de vinovăție. A doua zi ea a mers la spovedanie. A primit preotul paroh bătrân, Părintele O'Rourke. Ea i-a spus totul.
Este păcat să bârfe
şti? l-a întrebat pe bătrân.
Aceea a fost mâna lui Dumnezeu cel Atotputernic arătând cu degetul la mine?
Ar trebui să-
ți
cer iertare de păcate, Părinte?
Spune-mi, am facut ceva greş
it?
Da. I-a r
ăspus Părintele O'Rourke.
Da, femeie
ignorantă şi prost educată.
Ai dat mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Ai fost nechibzuit
ă şi nesăbuită cu reputaţia sa şi ar trebui să te ruşinezi din toat
ă inima.
A
şa că femeia a spus că regretă şi a cerut iertare.
Nu aşa de repede, a spus O'Rourke.
Vreau să te duci acasă. Ia o pernă sus
pe acoperiş, taie-o cu un cuţit şi apoi revii aici la mine.
A
şa că femeia s-a dus acasă, a luat o pernă de pe pat şi un cuţit din sertar a urcat pe scara de incendiu până la acoperișul ei şi a înjunghiat perna. Apoi ea s-a întors la preotul paroh bătrân conform instrucțiunilor.
Ai t
ăiat perna cu un cuţit? a spus el.
Da, Părinte.  
Și care a fost rezultatul?
Pene
, a spus ea.

Pene, a repetat el.
Pene peste tot, Părinte. 
Acum, vreau să te întorci şi să colectezi fiecare ultimă pană pe care a zburat-o vântul.
Ei bine, a spus ea, nu se poate.
Nu
ştiu unde s-au dus. Vântul le-a luat peste tot
Şi aia, a spus Părintele O'Rourke, este bârfa! 
În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin."

"En kvinna skvallrade med en väninna om en man hon knappt kände. Jag vet att ingen av er gjort detta. Den natten hade hon en dröm. En stor hand dök över henne och pekade ner på henne. Hon blev genast gripen av en överväldigande känsla av skuld. Nästa dag gick hon till bikten. Hon fick församlingens gamle präst, Fader O'Rourke. Hon berättade det hela för honom.
Är det syndigt att skvallra? frågade hon den gamle mannen.
Var det Guds Allsmäktige hand som pekade på mig?
Ska jag be er syndernas förlåtelse, Fader?
Säg mig, har jag gjort något fel?
Ja. Svarade Fader O'Rourke henne.
Ja, du okunnig, dåligt uppfostrade kvinna.
Du har burit falskt vittnesbörd mot din nästa. Du har spelat snabbt och löst med hans rykte och bör hjärtligt skämmas.
Så kvinnan sa att hon är ledsen och bad om förlåtelse.
Inte så fort, sa O'Rourke.
Jag vill att du går hem. Ta en kudde upp på ditt tak, skär upp kudden med en kniv och återvänd hit till mig.
Så kvinnan gick hem, tog en kudde från sängen och en kniv från lådan tog brandstegen upp till taket och knivhögg kudden. Sen gick hon tillbaka till den gamla församlingsprästen enligt instruktionerna.
Skar du upp kudden med en kniv? sa han.
Ja, Fader.
Och vad blev resultatet?
Fjädrar, sade hon.
Fjädrar, upprepade han.  
Fjädrar överallt, Fader.
Nu vill jag att du går tillbaka och samlar in varenda fjäder som vinden förde iväg.
Jo, sade hon, det går inte.
Jag vet inte vart de tog vägen. Vinden förde iväg dem överallt.
Och det, sa fader O'Rourke, är skvaller!
I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen."

Thursday, December 22, 2011

"The Reader" - 2008

Drama: 124 min.
Director: Stephen Daldry
Writers: David Hare and Bernhard Schlink

"Societies think they operate by something called morality. But they don't. They operate by something called law.

... Remember, the question is never Was it wrong? but  Was it legal?


"Societățile cred că funcționează prin ceva numit moralitate. Dar ele nu o fac. Ele funcționează prin ceva numit lege.

... Amintiți-vă, întrebarea nu este niciodată A fost greșit? ci A fost legal?
"

"Samhällen tror att de verkar genom något som kallas moral. Men de gör inte. De verkar genom något som kallas lag.

... Kom ihåg, frågan är aldrig Var det fel? utan Var det lagligt?
"

"Angela's Ashes" - 1999

Drama: 145 min.
Director: Alan Parker
Writers: Frank McCourt, Laura Jones and Alan Parker


"God forgives and loves you. You must forgive and love yourself. Only when you love God and yourself you can love all God's creations."

"Dumnezeu te iartă şi te iubeşte. Trebuie să te ierţi şi să te iubeşti. Numai atunci când îl iubeşti pe Dumnezeu şi pe tine însuţi poţi iubi toate creaţiile lui Dumnezeu."

"Gud förlåter och älskar dig. Du måste förlåta och älska dig själv. Först när du älskar Gud och dig själv kan du älska alla Guds skapelser."